DARRECHI OÜ

Kotka 1 Tallinn, 11315

 

Hanna Krasnova    53574820 

 

anna.krasi@outlook.com

 

Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus - psühhiaater Tallinnas
- logopeed Tallinnas.
- psühholoogid
- paariteraapia
- pereteraapia
- rehabilitatsioon
- lapsevanemate nõustamine
- logopeedid

Logopeed selgitab välja kommunikatsioonipuudega, sh suulise ja kirjaliku kõne (loome- ja mõistmisoskuse) ning hääle ja kõne sujuvuse puudega lapsed ja õpilased, soovitab neile sobivat suhtluskeskkonda.
märkab neelamishäireid ning vajadusel suunab lapsega töötavaid isikuid ja lapsevanemaid abi saamiseks kliinilise logopeedi vastuvõtule, koostöös kliinilise logopeediga viib läbi neelamisteraapiat.
arendab, taastab või kompenseerib laste/õpilaste kommunikatsioonivõimet:

- kujundab keelelisi vahendeid (nt grammatilised vormid ja lausemallid, sõnavara jm) ning kirjaliku kõne oskusi;

- kujundab oraalmotoorseid oskusi ning nende kasutamist hääldamisel ja söömisel;

- kujundab hääle omadusi ja kasutusoskust;
- parandab kõne sujuvust (õpetab kõnetehnikaid kõne sujuvuse parandamiseks ja kogeluse kergemaks muutmiseks);

- võtab vajadusel kasutusele kõnet toetava või asendava suhtlusvahendi ja suunab kliendi tehnilise abivahendi saamiseks vastavalt spetsialiseerunud logopeedi juurde.

Logopeed valib tööks sobilikud meetodid ja vormid (rühmas või individuaalselt), määrab logopeedilise abi sageduse lähtudes lapse/õpilase kõne erivajadusest, raskusastmest, võimetest, vajadusest ja keskkonnast.
lähtudes lapse/õpilase kõne ja kommunikatsiooni erivajadustest nõustab ja juhendab õpetajaid sobivate keskkonnatingimuste loomisel ja kohandamisel, õppe- ja arendustegevuse planeerimisel ning läbiviimisel (individualiseerimine, sobilike meetodite, õppematerjali, abivahendite valik ja kohandamine) ja individuaalse arenduskava või individuaalse õppekava koostamisel.
nõustab lapsevanemaid ja teisi lähedasi lapse/õpilase kõne arengu ja kommunikatsiooniga seotud küsimustes.
osaleb last/õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus, vajadusel suunab teiste erialaspetsialistide poole.


Центр консультирования и реабилитации. - психиатр в Таллине. Логопед в Таллине.
- психиатр
- психологи
- семейная терапия
- реабилитация
- консультирование родителей
- логопеды

Логопеды выявляют детей и студентов с нарушениями общения, включая устную и письменную речь (творческие способности и навыки понимания), а также нарушения речи и речи, и предлагают подходящую среду общения для них.
замечает нарушения глотания и, при необходимости, направляет лиц, работающих с ребенком и родителями, к клиническому логопеду за помощью, в сотрудничестве с клиническим логопедом проводит глотательную терапию.
развивает, восстанавливает или компенсирует коммуникативные навыки детей / студентов:

- развивает лингвистические инструменты (например, грамматические формы и образцы предложений, словарный запас и т. д.) и навыки письменной речи;

- развивает оральные двигательные навыки и их использование при произношении и приеме пищи;

- развивает голосовые качества и навыки использования;
- улучшает беглость речи (обучает речевым приемам, чтобы улучшить беглость речи и облегчить заикание);

- При необходимости развертывает инструмент голосовой поддержки или замены, и направляет клиента к специализированному логопеду для получения технической помощи.

Логопед выбирает подходящие методы и формы работы (в группе или индивидуально), определяет частоту помощи логопеда в соответствии с особыми потребностями ребенка / ученика, уровнем сложности, способностями, потребностями и окружающей средой.
консультирует и направляет учителей в разработке и адаптации соответствующих условий окружающей среды, планировании и проведении исследований и разработок (индивидуализация, выбор и адаптация соответствующих методов, учебных материалов, пособий), а также в разработке индивидуального плана развития или индивидуальной учебной программы на основе особых потребностей ребенка / ученика.
консультирует родителей и других близких по вопросам развития речи и общения между ребёнком и учеником.
участвует в сети сотрудничества вокруг ребенка / ученика и, при необходимости, направляет к другим специалистам.
Firma andmed on muutunud? Anna meile teada.

Kosmeetika e-pood

Tarbimislaenud

Kiirlaenud

SMS laenud