Mehaanikakool logo

Mehaanikakool

Uuslinna 10 Tallinn, 11415

 

Kantselei    56260306 
Õppedirektor    6360126 
Arendusjuht    56287310 
Täienduskoolituse osakonna juhataja    6360134 
Õpilaskodu juht    6360138 
Õppesekretär    6360110 
Канцелярия    56260306 
Учебный директор    6360126 
Директор по развитию    56287310 
Руководитель отдела дополнительного обучения     6360134 
Управляющий общежитием    6360138 
Учебный cекретарь    6360110 

 

kool@mehaanikakool.ee
www.mehaanikakool.ee

 

direktor: Dimitri Koromnov

 

Tööajad
E-N8:00-16:30
R8:00-15:30

 

Kutsekeskharidusõppe, kutseõppe esmaõppe ja jätkuõppe ning täiskasvanute täienduskoolituste korraldamine.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, mis asub Kadrioru pargi läheduses. Koolis õpetatakse tehnilisi erialasid, mis on tööturul nõutud ja hästi tasustatud. Kaasaegsete oskuste õpetamiseks ja õppimiseks on õppetöökojad varustatud professionaalsete seadmetega, töövahenditega ja materjalidega. Kool on sertifitseeritud keevitustööde koolitaja ning omab rahvusvaheliselt kehtivate keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192. Kooli omab tähtajatut õppe läbiviimise õigust ning juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavaks ISO9001 ja ISO14001 standarditele.

Kutseõppes õppimise eesmärk on omandada teadmised, oskused ja hoiakud, vilumused ning sotsiaalne valmidus töötamiseks, ühiskonnaelus osalemiseks ja elukestvaks õppeks. Kutseõppesse saavad õppima asuda kõik soovijad, sõltumata nende varasemast hariduslikust taustast. Tuleb valida endale sobiv eriala, õppekava ja esitada avaldus www.sais.ee. Uute õpilaste vastuvõtt toimub üldjuhul kaks korda aastas, kevad-suvel ja sügis-talvel. Täpsem info on kooli kodulehel www.mehaanikakool.ee

Tasemeõppe õppevaldkonnad, õppekavad, õppevorm ja õppeaeg, õppekeel

Metallivaldkond
Keevitus- ja metallitööd, tase 4 kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat Eesti keel või eesti keel vene keele baasil
Keevitaja, tase 4 kutseõppe esmaõpe, õhtune, 1 aasta 6 kuud Vene keel
Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja), tase 4, esmaõpe, õhtune, 1 aasta Vene keel
Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja), tase 4, esmaõpe, õhtune, 1 aasta Vene keel
CNC freespingi operaator, tase 4 esmaõpe, õhtune, 1 aasta Vene keel
CNC treipingi operaator, tase 4 esmaõpe, õhtune, 1 aasta Vene keel
CNC freespingi operaator-seadistaja, tase 5 jätkuõpe, 6 kuud Vene keel
CNC treipingi operaator-seadistaja, tase 5 jätkuõpe, 6 kuud Vene keel


Automaatika valdkond
Automaatik, tase 4 kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat Eesti keel vene keele baasil
Automaatik, tase 4 esmaõpe, õhtune, 2 aastat Vene keel
Automaatik-tehnik, tase 5 jätkuõpe, õhtune, 9 kuud. Nõutav keskharidus, vähemalt automaatik, tase 4 kutse või vastavad kompetentsid Vene keel

Ehitusvaldkond
Hoone tehnosüsteemide ehitus, tase 4 kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat Eesti keel või eesti keele vene keele baasil
Kinnisvarahooldus, tase 4 (spetsialiseerumine hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine), kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat Eesti keel või eesti keel vene keele baasil
Kinnisvarahooldaja (spetsialiseerumine hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine), tase 4 esmaõpe, õhtune, 2 aastat Vene keel
Veevärgilukksepp, tase 4 esmaõpe, õhtune, 1 aasta 6 kuud Vene keel
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmaõpe, õhtune, 1 aasta Eesti keel või vene keel
Kinnisvara heakorrameister 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune, 9 kuud. Nõutav keskharidus ja vähemalt kinnisvarahoolduse alane 4. taseme kutse või sellele vastavad kompetentsid. Õppekeel eesti keel


Autovaldkond
Automaaler, tase 4 kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat Eesti keel
Autoplekksepp, tase 4 kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat Eesti keel vene keele baasil
Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat Eesti keel või eesti keel vene keele baasil
Mootorsõidukitehnik, tase 4 esmaõpe, õhtune, 2 aastat Eesti keel
Autoplekksepp, tase 4 esmaõpe, õhtune, 2 aastat Vene keel
Sõiduautodiagnostik, tase 5 jätkuõpe, õhtune, 1 aasta. Nõutav keskharidus, vähemalt mootorsõidukitehnik, tase 4 kutse või vastavad kompetentsid Eesti keel ja vene keel


Töötukassa tasemeõppes osalemise toetusega õppekavade kohta vt https://mehaanikakool.ee/et/eesti-tootukassa-poolt-toetatud-oppekavad-mehaanikakoolis
Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel on puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu keeruline leida uut tööd või kellel on oht töökoht kaotada. Vt ka https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/tasemeoppes-osalemise-toetus

Õppekeel
Vastavalt õppekavale ja õpperühmale on õppekeel vene või eesti keel. Kutsekeskharidusõppes eesti keel vene keele baasil tähendab, et vene emakeelega õppijatele on 60% õppekava mahust eesti keeles ja 40% vene keeles. Vaata erialasid, mida saab õppida ainult eesti keeles või ainult vene keeles. Tööturul konkurentsivõime tagamiseks on vajalik toimetulek vähemalt kahes võõrkeeles (eesti, inglise, vene). Kutsehariduse omandamise käigus on võõrkeelte õppimine tasuta.

vt ka https://mehaanikakool.ee

Täiskasvanute täienduskoolitus
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner ning korraldab täiskasvanute koolitust kõigil õpetatavatel erialadel.
Koolituskaardist loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/et

Täiskasvanute koolituse sihtgrupid on:
- ettevõtete või asutuste poolt täiendusõppele suunatud töötajad;
- eraisikud, kes soovivad uuel kutse- või erialal töötamiseks teadmisi ja oskusi.
Koolituse kestus ja sisu on erinev, sõltub koolitatava tasemest ning koolituse tellijast.
Täiskasvanute koolituskursuse maksumus on märgitud koolituskalendris.
Koolituskalender asub kooli kodulehel https://mehaanikakool.ee/et/taiskasvanute-koolitus
Организация среднего профессионального обучения, начального и дополнительного профессионального обучения, а также повышения квалификации и курсов для взрослых.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool - государственное профессиональное учебное заведение с 50-летней историей, расположенное недалеко от парка Кадриорг. В школе преподаются востребованные и хорошо оплачиваемые на рынке труда технические специальности. Мастерские оснащены профессиональным оборудованием, инструментами и материалами для обучения современным навыкам. Школа является сертифицированным инструктором по сварочным работам и имеет право выдавать международно действующие сертификаты в соответствии с правилами DVS 1191 и DVS 1192. Школа имеет неограниченное временем право проводить учебную деятельность, а система управления сертифицирована в соответствии со стандартами ISO9001 и ISO14001.

Целью профессионального обучения является приобретение знаний, навыков, мастерства и социальной готовности к работе, участию в жизни общества и обучению на протяжении всей жизни. Профессиональное обучение доступно для всех, независимо от их предыдущего образования. Вам необходимо выбрать подходящую специальность, программу обучения и подать заявку на сайте www.sais.ee. Новых студентов обычно принимают два раза в год, весной-летом и осенью-зимой. Более подробная информация доступна на сайте школы www.mehaanikakool.ee.

Учебные направления, учебные планы, формы обучения и время обучения профессионального образования см. также https://mehaanikakool.ee/et/sisseastujale

Oтдел металлообработки

Сварочные и слесарные работы, 4 уровень среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года Язык обучения: эстонский на базе русского
Сварщик, 4 уровень, начальное профессиональное образование, вечерняя форма, 2 года
Сварщик (квалификация полуавтомат) 4 уровень, начальное профессиональное обучение, вечерняя форма, 1 год
Сварщик (квалификация TIG-сварка), 4 уровень, начальное профессиональное обучение, вечерняя форма, 1 год
Работник металлорежущих станков (специализация обработка деталей на мануальных фрезерных станках и станках ЧПУ), начальное профессиональное обучение, 4 уровень, вечерняя форма, 1 год
Рабочий на металлорежущих станках (специализация токарь), начальное профессиональное обучение, 4 уровень, вечерняя форма, 1 год
Оператор станка с ЧПУ для обработки листового металла (квалификация оператор ЧПУ станка газовой и плазменной резки, 4 уровень, начальное профессиональное обучение, вечерняя форма, 1 год
Работник металлорежущих станков (специалист по фрезерным станкам ЧПУ), 5 уровень, продолжение начального профессионального обучения, вечерняя форма, 6 месяцев. Требуется среднее образование и профессиональная квалификация не ниже 4 или 5 уровня или соответствующие компетенции.
Работник металлорежущих станков (специалист по токарным станкам ЧПУ), 5 уровень, продолжение начального профессионального обучения, вечерняя форма, 6 месяцев. Требуется среднее образование и профессиональная квалификация не ниже 4 или 5 уровня или соответствующие компетенции.

Отдел автоматики и строительства
Автоматик, 4 уровень, среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года Язык обучения: эстонский на базе русского
Автоматик, начальное профессиональное обучение, 4 уровень, вечерняя форма, 2 года
Автоматик-техник, продолжение начального профессионального обучения, 5 уровень, вечерняя форма, 9 мес. Требуется среднее образование и профессиональная квалификация не ниже 4 или 5 уровня или соответствующие компетенции.
Строительство технических систем, 4 уровень, среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года. Язык обучения: эстонский на базе русского
Обслуживание недвижимости, 4 уровень, среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года
Обслуживание недвижимости (специализация - техническое обслуживание и ремонт конструкций зданий и участков), начальное профессиональное образование, 4 уровень, вечерняя форма, 2 года
Слесарь-водопроводчик, начальное профессиональное образование, 4 уровень, вечерняя форма, 1 год 6 мес.
Слесарь отопительных и охлаждающих систем, 4 уровень. Начальное профессиональное обучение, вечерняя форма, 1 год
Строительный жестянщик, 3 или 4 уровень, начальное профессиональное обучение, вечерняя форма, 1 год. Предыдущее образование не требуется.
Мастер обслуживания недвижимости, 5 уровень, продолжение начального профессионального обучения, 5 уровень, вечерняя форма, 9 мес. Требуется среднее образование и профессиональная квалификация не ниже 4 или 5 уровня или соответствующие компетенции.

Автодело
Автомаляр, 4 уровень, среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года Язык обучения: эстонский на базе русского или эстонский
Автожестянщик, 4 уровень, среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года Язык обучения: эстонский на базе русского или эстонский
Автотехник, 4 уровень, среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года Язык обучения: эстонский на базе русского или эстонский
Автотехник, 4 уровень, начальное профессиональное образование, вечерняя форма, 2 года Язык обучения: pусский или эстонский

Автомаляр, 4 уровень, начальное профессиональное образование, вечерняя форма, 1 год 6 месяцев
Язык обучения: pусский или эстонский
Автожестянщик, 4 уровень, начальное профессиональное образование, вечерняя форма, 1 год 6 месяцев
Автодиагностик, повышение квалификации, 5 уровень, вечерняя форма, 1 год. Требуется среднее
образование и профессиональная квалификация не ниже 4 или 5 уровня или соответствующие компетенции. Язык обучения: pусский или эстонский

Поддержка выбора специальности
Если вы не знаете, что изучать, вы можете ознакомиться с программой по выбору профессии, 2 уровень, без требований предшествующего образования. Срок обучения 6 месяцев.

Язык обучения в соответствии с учебным планом и учебной группой язык обучения русский или эстонский. В среднем профессиональном образовании эстонский язык базируется на русском языке, что означает, что 60% объема учебной программы составляется на эстонском языке, а 40% - на русском для русскоязычных учащихся. В каждом направлении обучения есть специальности, которые можно изучать на 100% на эстонском или на 100% на русском языке. Для обеспечения конкурентоспособности на рынке труда необходимо владеть, как минимум двумя иностранными языками (эстонским, английским, русским). В процессе получения профессионального образования изучение иностранных языков осуществляется бесплатно.

Дополнительные курсы для взрослых
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool является партнером Эстонской кассы по безработице и организует дополнительные курсы для взрослых по всем преподаваемым специальностям.
Подробнее на сайте Эстонской кассы по безработице https://www.tootukassa.ee/et

Целевыми группами дополнительных курсов для взрослых являются:
- сотрудники компаний или учреждений, направленные работодателем на повышение квалификации;
- частные лица, которым нужны знания и навыки для работы в новой профессии.
Продолжительность и содержание обучения варьируются в зависимости от уровня обучаемого и заказчика обучения.
Стоимость курса обучения взрослых указана в календаре обучения, который доступен на сайте школы https://mehaanikakool.ee/ru/taiskasvanute-koolitus
Firma andmed on muutunud? Anna meile teada.

Kosmeetika e-pood

Tarbimislaenud

Kiirlaenud

SMS laenud