Mehaanikakool logo

Mehaanikakool

Uuslinna 10 Tallinn, 11415

 

Kantselei    6360133 
Õppedirektor    6360126 
Arendusjuht    56287310 
Täienduskoolituse osakonna juhataja    6360134 
Majandusjuht    6360117 
Õppeinfosüsteemi spetsialist    6360110 
Канцелярия    6360133 
Учебный директор    6360126 
Директор по развитию    56287310 
Руководитель отдела дополнительного обучения     6360134 
Руководитель хозяйственнй части    6360117 
Специалист учебной инфо-системы    6360110 

 

kool@mehaanikakool.ee
www.mehaanikakool.ee

 

direktor: Dimitri Koromnov
директор: Димитри Коромнов

 

Tööajad
E-N8:00-16:30
R8:00-15:30

 

Kutseõppe korraldamine 3. kuni 5. taseme kutse omandamiseks
Kutsekeskharidusõppe, kutseõppe esmaõppe ja jätkuõppe ning täiskasvanute täienduskoolituste korraldamine.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on 50.aastase ajalooga riiklik kutseõppeasutus, mis asub Kadrioru pargi läheduses. Koolis õpetatakse tehnilisi erialasid, mis on tööturul nõutud ja hästi tasustatud. Kaasaegsete oskuste õpetamiseks ja õppimiseks on õppetöökojad varustatud professionaalsete seadmetega, töövahenditega ja materjalidega. Kool on sertifitseeritud keevitustööde koolitaja ning omab rahvusvaheliselt kehtivate keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192. Kooli omab tähtajatut õppe läbiviimise õigust ning juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavaks ISO9001 ja ISO14001 standarditele.

Kutseõppes õppimise eesmärk on omandada teadmised, oskused ja hoiakud, vilumused ning sotsiaalne valmidus töötamiseks, ühiskonnaelus osalemiseks ja elukestvaks õppeks. Kutseõppesse saavad õppima asuda kõik soovijad, sõltumata nende varasemast hariduslikust taustast. Tuleb valida endale sobiv eriala, õppekava ja esitada avaldus www.sais.ee. Uute õpilaste vastuvõtt toimub üldjuhul kaks korda aastas, kevad-suvel ja sügis-talvel. Täpsem info on kooli kodulehel www.mehaanikakool.ee

Kutsehariduse tasemeõppe õppevaldkonnad, õppekavad, õppevorm ja õppeaeg
vt ka https://mehaanikakool.ee/et/erialad-2021

Metallivaldkond
Keevitus- ja metallitööd, tase 4 UUS! kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat
Keevitaja, tase 4 kutseõppe esmaõpe, õhtune, 2 aastat
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator, tase 4, esmaõpe, õhtune, 1 aasta
Keevitaja, tase 3, esmaõpe, õhtune, 1 aasta Haridusnõuded puuduvad.
Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja), tase 4, esmaõpe, õhtune, 1 aasta
Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja), tase 4, esmaõpe, õhtune, 1 aasta
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine Detailide töötlemine konventsionaalsel ja APJ-freespingil), tase 4 esmaõpe, õhtune, 1 aasta
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine treial), tase 4 esmaõpe, õhtune, 1 aasta
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-freespinkidel töötaja), tase 5, jätkuõpe, õhtune, 6 kuud Nõutav keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-treipinkidel töötaja), tase 5 jätkuõpe, õhtune, 6 kuud Nõutav keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid

Automaatika- ja ehituse valdkond
Automaatik, tase 4 kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat
Automaatik, tase 4 esmaõpe, õhtune, 2 aastat
Automaatik-tehnik, tase 5 jätkuõpe, õhtune, 9 kuud. Nõutav keskharidus, vähemalt automaatik, tase 4 kutse või vastavad kompetentsid
Hoone tehnosüsteemide ehitus, tase 4 kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat
Kinnisvarahooldus, tase 4 kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat
Kinnisvarahooldaja (spetsialiseerumine hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine), tase 4 esmaõpe, õhtune, 2 aastat
Veevärgilukksepp, tase 4 esmaõpe, õhtune, 1 aasta 6 kuud
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 UUS! esmaõpe, õhtune, 1 aasta
Ehitusplekksepp, tase 3 esmaõpe, õhtune, 1 aasta Haridusnõuded puuduvad.
Kinnisvarahooldaja, tase 3, statsionaarne, 1 aasta
Kinnisvara heakorrameister 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune, 9 kuud. Nõutav keskharidus ja vähemalt kinnisvarahoolduse alane 4. taseme kutse või sellele vastavad kompetentsid

Autovaldkond
Automaaler, tase 4 kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat
Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat
Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutsekeskharidusõpe, päevane, 3 aastat
Mootorsõidukitehnik, tase 4 esmaõpe, õhtune, 2 aastat
Automaaler, tase 4 esmaõpe, õhtune, 1 aasta 6 kuud
Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 esmaõpe, õhtune, 1 aasta 6 kuud
Sõiduautodiagnostik, tase 5 jätkuõpe, õhtune, 1 aasta. Nõutav keskharidus, vähemalt mootorsõidukitehnik, tase 4 kutse või vastavad kompetentsid

Kutsevaliku toetamine
Kui ei tea, mida õppida, siis saab tutvuda erialadega kutsevaliku õppes, 2 tase, haridusnõuet pole, õppeaeg 6 kuud.

Õppekeel
Vastavalt õppekavale ja õpperühmale on õppekeel vene või eesti keel.
Vene emakeelega õppijatele on kutsekeskharidusõppes 60% õppekava mahust eesti keeles ja 40% vene keeles. Igas õppevaldkonnas on erialasid, mida saab õppida 100% eesti keeles või 100% vene keeles. Tööturul konkurentsivõime tagamiseks on vajalik toimetulek vähemalt kahes võõrkeeles (eesti, inglise, vene). Kutsehariduse omandamise käigus on võõrkeelte õppimine tasuta.

Täiskasvanute täienduskoolitus
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner ning korraldab täiskasvanute koolitust kõigil õpetatavatel erialadel.
Koolituskaardist loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tooturukoolitus-koolituskaardiga

Täiskasvanute koolituse sihtgrupid on:
- ettevõtete või asutuste poolt täiendusõppele suunatud töötajad;
- eraisikud, kes soovivad uuel kutse- või erialal töötamiseks teadmisi ja oskusi.
Koolituse kestus ja sisu on erinev, sõltub koolitatava tasemest ning koolituse tellijast.
Täiskasvanute koolituskursuse maksumus on märgitud koolituskalendris.
Koolituskalender asub kooli kodulehel https://mehaanikakool.ee/et/taiskasvanute-koolitus


Организация профессионального обучения для получения профессии 3-5 уровня
Организация среднего профессионального обучения, начального и дополнительного профессионального обучения, а также повышения квалификации и курсов для взрослых.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool - государственное профессиональное учебное заведение с 50-летней историей, расположенное недалеко от парка Кадриорг. В школе преподаются востребованные и хорошо оплачиваемые на рынке труда технические специальности. Мастерские оснащены профессиональным оборудованием, инструментами и материалами для обучения современным навыкам. Школа является сертифицированным инструктором по сварочным работам и имеет право выдавать международно действующие сертификаты в соответствии с правилами DVS 1191 и DVS 1192. Школа имеет неограниченное временем право проводить учебную деятельность, а система управления сертифицирована в соответствии со стандартами ISO9001 и ISO14001.

Целью профессионального обучения является приобретение знаний, навыков, мастерства и социальной готовности к работе, участию в жизни общества и обучению на протяжении всей жизни. Профессиональное обучение доступно для всех, независимо от их предыдущего образования. Вам необходимо выбрать подходящую специальность, программу обучения и подать заявку на сайте www.sais.ee. Новых студентов обычно принимают два раза в год, весной-летом и осенью-зимой. Более подробная информация доступна на сайте школы www.mehaanikakool.ee.

Учебные направления, учебные планы, формы обучения и время обучения профессионального образования см. также https://mehaanikakool.ee/et/erialad-2021

Отдел металла
Сварочные и слесарные работы, 4 уровень NEW! среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года
Сварщик, 4 уровень, начальное профессиональное образование, вечерняя форма, 2 года
Оператор станка с ЧПУ для обработки листового металла (квалификация оператор ЧПУ станка газовой и плазменной резки, 4 уровень, начальное профессиональное обучение, вечерняя форма, 1 год
Сварщик, 3 уровень, начальное профессиональное обучение, вечерняя форма, 1 год. Предыдущее образование не требуется.
Сварщик (квалификация полуавтомат) 4 уровень, начальное профессиональное обучение, вечерняя форма, 1 год
Сварщик (квалификация TIG-сварка), 4 уровень, начальное профессиональное обучение, вечерняя форма, 1 год
Работник металлорежущих станков (специализация обработка деталей на мануальных фрезерных станках и станках ЧПУ), начальное профессиональное обучение, 4 уровень, вечерняя форма, 1 год
Рабочий на металлорежущих станках (специализация токарь), начальное профессиональное обучение, 4 уровень, вечерняя форма, 1 год
Работник металлорежущих станков (специалист по фрезерным станкам ЧПУ), 5 уровень, продолжение начального профессионального обучения, вечерняя форма, 6 месяцев. Требуется среднее образование и профессиональная квалификация не ниже 4 или 5 уровня или соответствующие компетенции.
Работник металлорежущих станков (специалист по токарным станкам ЧПУ), 5 уровень, продолжение начального профессионального обучения, вечерняя форма, 6 месяцев. Требуется среднее образование и профессиональная квалификация не ниже 4 или 5 уровня или соответствующие компетенции.
Отдел автоматики и строительства
Автоматик, 4 уровень, среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года
Автоматик, начальное профессиональное обучение, 4 уровень, вечерняя форма, 2 года
Автоматик-техник, продолжение начального профессионального обучения, 5 уровень, вечерняя форма, 9 мес. Требуется среднее образование и профессиональная квалификация не ниже 4 или 5 уровня или соответствующие компетенции.
Строительство технических систем, 4 уровень, среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года
Обслуживание недвижимости, 4 уровень, среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года
Обслуживание недвижимости (специализация - техническое обслуживание и ремонт конструкций зданий и участков), начальное профессиональное образование, 4 уровень, вечерняя форма, 2 года
Слесарь-водопроводчик, начальное профессиональное образование, 4 уровень, вечерняя форма, 1 год 6 мес.
Слесарь отопительных и охлаждающих систем, 4 уровень NEW! Начальное профессиональное обучение, вечерняя форма, 1 год
Строительный жестянщик, 3 уровень, начальное профессиональное обучение, вечерняя форма, 1 год. Предыдущее образование не требуется.
Обслуживание недвижимости, 3 уровень, начальное профессиональное обучение, 1 год
Мастер обслуживания недвижимости, 5 уровень, продолжение начального профессионального обучения, 5 уровень, вечерняя форма, 9 мес. Требуется среднее образование и профессиональная квалификация не ниже 4 или 5 уровня или соответствующие компетенции.

Автодело
Автомаляр, 4 уровень, среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года
Автожестянщик-комплектовщик, 4 уровень, среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года
Автотехник, 4 уровень, среднее профессиональное образование, дневная форма, 3 года
Автотехник, 4 уровень, начальное профессиональное образование, вечерняя форма, 2 года

Автомаляр, 4 уровень, начальное профессиональное образование, вечерняя форма, 1 год 6 месяцев
Автожестянщик-комплектовщик, 4 уровень, начальное профессиональное образование, вечерняя форма, 1 год 6 месяцев
Автодиагностик, повышение квалификации, 5 уровень, вечерняя форма, 1 год. Требуется среднее образование и профессиональная квалификация не ниже 4 или 5 уровня или соответствующие компетенции.

Поддержка выбора специальности
Если вы не знаете, что изучать, вы можете ознакомиться с программой по выбору профессии, 2 уровень, без требований предшевствующего образования. Срок обучения 6 месяцев.

Язык обучения
В соответствии с учебной программой и учебной группой языком обучения является русский или эстонский.
Для учащихся, у которых русский является родным языком, 60% от учебной программы среднего профессионального образования ведется на эстонском языке, а 40% - на русском. В каждой области обучения есть специальности, которые можно изучать 100% на эстонском языке или 100% на русском. Для обеспечения конкурентоспособности на рынке труда необходимо владеть, как минимум двумя иностранными языками (эстонским, английским, русским). В процессе получения профессионального образования изучение иностранных языков осуществляется бесплатно.

Дополнительные курсы для взрослых
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool является партнером Эстонской кассы по безработице и организует дополнительные курсы для взрослых по всем преподаваемым специальностям.
Подробнее на сайте Эстонской кассы по безработице https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tooturukoolitus-koolituskaardiga

Целевыми группами дополнительных курсов для взрослых являются:
- сотрудники компаний или учреждений, направленные работодателем на повышение квалификации;
- частные лица, которым нужны знания и навыки для работы в новой профессии.
Продолжительность и содержание обучения варьируются в зависимости от уровня обучаемого и заказчика обучения.
Стоимость курса обучения взрослых указана в календаре обучения, который доступен на сайте школы https://mehaanikakool.ee/ru/taiskasvanute-koolitus
Firma andmed on muutunud? Anna meile teada.

Kosmeetika e-pood

Tarbimislaenud

Kiirlaenud

SMS laenud